Разделы
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Публикации сотрудников БелНИИДАД

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |


2005 год

 1. Жлутка А.А. Міндаў, кароль Літовіі, у дакументах і сведчаннях. Мн.: Тэхналогія, 2005. 136 с. (15,8 друк. арк.).
 2. Жлутка А.А. Метадычныя рэкамендацыі да публікацыі лацінскіх дакументаў XIII–XIV стст. – Мн., 2005. 50 с. (2,5 друк. арк.).
 3. Нестерович Ю.В. В К вопросу о дефиниции понятия документа в рамках документоведения // Архивознавство. Археографія. Джерелознавство:. Міжвідомчій наук. зб. Вып. 7. К., 2005. C. 48—52.
 4. Несцяровіч Ю.У. Эксплікацыя паняцця навукі і акрэсленне археаграфіі як сацыёкультурнага феномена // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 6. Мн., 2005. С. 21—36.
 5. Несцяровіч Ю.У. З гісторыі Беларусі XVI ст.: канфірмацыйныя прывілеі ў кнізе Метрыкі ВКЛ 30 // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 6. Мн., 2005. С. 214—229 (у сааўтарстве з В.С.Мянжынскім).
 6. Несцяровіч Ю.У. Дзейнасць Археаграфічнай камісіі Белкамархіва (ліпень 2004–май 2005 г.) // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 6. Мн., 2005.С. 347—348.
 7. Нестерович Ю.В. Этюд по экспликации понятия документа в рамках документоведения // Документация в информационном обществе: административная реформа и управление документацией: Доклады и сообщения на XI Межд. научн.-практ. конф. 23—25 ноября 2004 г. М., 2005. С.327—347.
 8. Нестерович Ю.В. О развитии инновационной деятельности в архивной отрасли Республики Беларусь // Государственная система учета НИР, ОКР, ОТР: новые возможности, методика, практика: Материалы Международной научно-методического семинара. Минск, 24—25 ноября 2005 г. Мн., 2005. С. 50—51.
 9. Янушкевіч Я.Я. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч: Энцыклапедычны даведнік. Канцэпцыя будучага выдання (2008) // Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч і працэс міжславянскіх культурных узаемасувязей: Матэрыялы V Міжнародных ракаўскіх чытанняў (в. Пяршаі Валожынскага раёна, 20 чэрвеня 2004 года). Мн., 2005. С.11—14.
 10. Янушкевіч Я.Я. На зямлі продкаў // Літаратура і мастацтва. 2005. 22 крас.
 11. Янушкевіч Я.Я. “І я магла б нарадзіцца тут, каб не вайна!..” // Звязда. 2005. 3 мая. С.3.
 12. Янушкевіч Я.Я. Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча: Ян Марцінкевіч; Марцыяна Марцінкевіч з Нядзведскіх // Роднае слова. 2005. № 5. С.96—97.
 13. Янушкевіч Я.Я. Энцыклапедычны даведнік “Янка Купала” (1986) і наспеласць перавыдання // Нараджэнне класіка: VII Міжнародныя Купалаўскія чытанні – навуковая канферэнцыя (Мінск, 17-18 чэрвеня 2004 г.). Мінск, 2005. С.210—214.
 14. Янушкевіч Я.Я. Ніяк // Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду! Успаміны, інтэрв’ю, эсэ / Уклад. Галіны Шаблінскай. Мн., 2005. С.326—328.
 15. Янушкевіч. Я.Я. Галомбак Юзаф // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. Т.1. Мн., 2005. С.324.
 16. Янушкевіч Я.Я. Гутарка // Там жа. С. 392—393 (разам з А.С.Фядосікам).
 17. Янушкевіч Я.Я. Контрым Казімір // Там жа.., С.705.
 18. Янушкевіч Я.Я. Люцінка: Пенаты Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча // Роднае слова. 2005. № 11. С.101—102.
 19. Янушкевіч Я.Я. Валожыншчына ў матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып.6. Мн., 2005. С.314—333.
 20. Шумейко М.Ф. Кол. Монография «Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941—1945» / А.А.Коваленя (руководитель авторского коллектива). Мн.: БелТА, 2005. 544 с. (в составе автор. кол.).
 21. Шумейко М.Ф. Беларускі дзяржаўны універсітэт у гады Вялікай Айчыннай вайны. Мн.: БДУ, 2005. 151 с. (составитель, член редколлегии).
 22. Шумейко М.Ф. Архивы об архивах Беларуси в предвоенный период (сентябрь 1939—июнь 1941 гг.) // Проблемы славяноведения: Сб. научных статей и материалов. Вып.7. Брянск (Россия), 2005. С.409—442.
 23. Шумейка М.Ф. Архівы ў Вялікім княстве Літоўскім // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя. Мн., 2005. Т. 1.
 24. Шумейка М.Ф. Даўгяла Дз. І. // Там. жа.
 25. Шумейка М.Ф. Дакументы па гісторыі Беларусі // Там жа.
 26. Шумейка М.Ф. Реальные итоги белорусско-российского архивного сотрудничества (к выходу в свет № 6 журнала «Исторический архив» за 2004 год // Архивы и делопроизводство. 2005. № 1. С.127—131.
 27. Шумейко М.Ф. Делопроизводство в партизанских отрядах Беларуси в годы Великой Отечественной войны // Там же. № 2. С.60—66.
 28. Шумейко М.Ф. “Отечественные архивы” № 5—6 2004 года // Там же. С.126—130.
 29. Шумейко М.Ф. “Архивы Украины”. № 4—6 2004 год // Там же. № 4. С.129—133.
 30. Шумейко М.Ф. Прелюдия к созданию современной сети архивных учреждений (К 45-летия принятия Постановления СМ БССР от 5 октября 1960 г.) ”Об утверждении сети государственных архивов БССР” // Там же. № 5. С.96—99.
 31. Шумейко М.Ф. “Отечественные архивы” № 1—3 2005 год // Там же. С.124—129.
 32. Шпилевская И.Н. Принцип одного окна в делопроизводстве присутственных мест Российской империи в конце XVIII—XIX вв. // Архивы и делопроизводство».№ 2. 2005.
 33. Шпилевская И.Н. 160 лет правилам работы ведомственных архивов // Там же. 2005. № 4.
 34. Капмоле Н.А. О новом государственном стандарте Республики Беларусь (СТБ) 6.38-2004 // Там же. 2005. № 3.
 35. Капмоле Н.А. Архивный курьер // Там же. 2005. № 1.
 36. Капмоле Н.А. Вопрос-ответ. // Архивы и делопроизводство. № 2.2005.
 37. Капмоле Н.А. О методических указаниях по практическому применению государственного стандарта СТБ 6.38-2004. // Там же. 2005. № 6.
 38. Жумарь С.В. «Всемирное дело»: история одной коллекции. АіС № 1—2.
 39. Жумарь С.В. Ведущие архивы и отраслевые фонды Республики Беларусь. // Монография.
 40. Жумарь С.В. Белорусские архивисты на международной арене: сотрудничества с МСА. АіС. № 3.
 41. Жумарь С.В. Проблема автоматизации государственных архивов Беларуси в 1960-х—1980-х гг. // Там же. № 4.
 42. Федосов В.В. Приглашаем на семинар.// Там же. № 5.
 43. Федосов В.В. О содержании теории архивоведения и месте в ней теоретических основ экономики архивного дела. // БАШ. Мн., 2005. Вып. 6 С. 37-46.
 44. Федосов В.В. Рецензия на методическое пособие. “Военно-экономическое обоснование дипломных проектов”. Мн., 2005.
 45. Федосов В.В. Медодические рекомендации, планы семинарских занятий и индивидуально-контрольных собеседований, учебная программа. Экономическая теория (в соавторстве). Мн., 2005
  Ccылка на facebook